Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính nhẩm

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính

Lời giải chi tiết:

2 + 5 = 7                           6 + 2 = 8                           

10 – 3 = 7                          8 – 5 = 3

3 + 6 = 9                            3 + 7 = 10                         

9 – 4 = 5                             7 – 2 = 5

Câu 2

Chọn phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Phương pháp giải:

Nối phép tính với bức tranh thể hiện phép tính ấy.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Xem các hình sau rồi chỉ ra đồ vật có dạng: khối hộp chữ nhật, khối lập phương.

Phương pháp giải:

Xem tranh chỉ ra những hình có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương.

Lời giải chi tiết:

Khối hộp chữ nhật: hộp trà xanh, hộp giấy, kem đánh răng.

Khối lập phương: cái hộp, đồ chơi.

Câu 4

Số?

Phương pháp giải:

Dựa vào các số đã cho điền vào ô trống để được phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Nêu bức tranh thích hợp với mỗi tranh vẽ.

Phương pháp giải:

Dựa vào tranh nêu phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Có 2 bạn đang chơi bập bênh, có 3 bạn đang chơi xích đu, có 4 đang chơi cầu trượt. Vậy ở công viên có tất cả 9 bạn. Ta có phép tính sau: 2 + 3 + 4 = 9

b)

Trên cây có 8 con chim, lúc đầu có 2 con bay đi trước, lúc sau có 3 con bay đi tiếp. Vậy trên cây còn 3 con chim. Ta có phép tính sau: 8 – 2 – 3 = 3