Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số? 

Phương pháp giải:

Đếm số quả mỗi loại rồi điền số vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Lấy số hình phù hợp (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi lấy số hình phù hợp với các con số.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Đếm các số từ 1 đến 6 rồi điền số còn thiếu.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Số?

Phương pháp giải:

Đếm số đồ vật mỗi loại có trong bức tranh rồi điền số thích hợp.

Lời giải chi tiết: