Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Đếm số ô vuông nhỏ ở mỗi hình rồi điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết các số:

a) Hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi tư, hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi.

b) Ba mươi, ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi tư, ba mươi lăm, ba mươi sáu, ba mươi bảy, ba mươi tám, ba mươi chín, bốn mươi.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đọc để viết số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

b) 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Câu 3

Tìm các số còn thiếu rồi đọc các số đó:

Phương pháp giải:

Đếm từ 1 đến 40 sau đó điền vào ô trống những số còn thiếu và đọc các số đó lên.

Lời giải chi tiết:

Đọc số

23:  hai mươi ba

24: hai mươi tư

26: hai mươi sáu

28: hai mươi tám

30: ba mươi

32: ba mươi hai

33: ba mươi ba

35: ba mươi lăm

36: ba mươi sáu

37: ba mươi bảy

38: ba mươi tám

39: ba mươi chín

Câu 4

Có tất cả bao nhiêu cầu thủ?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, đếm số cầu thủ trong bức tranh.

Lời giải chi tiết:

Có tất cả là 22 cầu thủ.