Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

>, <, =?

Phương pháp giải:

So sánh hai số rồi điền dấu thích hợp.

 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

>, <, =

Phương pháp giải:

So sánh hai số ở hai vế rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Xếp các số sau:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Phương pháp giải:

So sánh các số được ghi ở mỗi bông hoa rồi sắp xếp theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

Ta có 4 < 5 < 8.

a) Các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 4; 5; 8.

b) Các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 8; 5; 4.

Câu 4

Bạn nào có ít viên bi nhất?

Phương pháp giải:

So sánh số viên bi của mỗi bạn để tìm ra bạn nào có ít viên bi nhất.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tranh ta thấy:

Bạn Lê có 9 viên bi.

Bạn Hà có 7 viên bi.

Bạn Vũ có 6 viên bi.

Ta có: 6 < 7 < 9.

Vậy bạn Vũ có ít viên bi nhất.