Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép trừ.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính: 

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép trừ rồi nối với số tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Nêu phép trừ thích hợp với mỗi tranh vẽ: 

 

Phương pháp giải:

Đếm số bạn có trongm ỗi bức tranh, số bạn lên bờ rồi viết phép trừ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bức tranh 1: Có 10 bạn đang bơi dưới hồ, có 1 bạn lên bở, còn lại 9 bạn đang bơi.

Bước tranh 2: Có 9 bạn đang bơi dưới hồ, có 2 bạn đi lên bờ, còn lại 7 bạn đang bơi.