Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thực hành đo độ dài:

Phương pháp giải:

Dùng sải tay để ước lượng.

Lời giải chi tiết:

a) Mặt bàn dài khoảng 9 gang tay.                    b) Lớp em rộng khoảng 25 bước chân.

c) Bảng lớp dài khoảng 3 sải tay.                      d) Chiếc ghế cao khoảng 8 que tính.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát hình, đếm và điền số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Xem tranh rồi trả lời câu hỏi

- Toà nhà nào cao nhất?

- Toà nhà nào thấp nhất?

- Hai toà nhà nào cao bằng nhau?

- Toà nhà A thấp hơn toà nhà nào?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, trả lời câu hỏi đề bài.

Lời giải chi tiết:

- Toà nhà cao nhất là B.

- Toà nhà tháp nhất là C.

- Hai toà nhà cao bằng nhau là A và D.

- Toà nhà A thấp hơn toà nhà B.