Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính nhẩm

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép tính.

Lời giải chi tiết:

2 + 2 = 4                            6 + 2 =8                            

4 + 0 = 4                            10 – 7 = 3

3 + 3 = 6                             2 + 6 = 8                           

0 + 6 = 6                            10 – 9 = 1

4 + 4 = 8                            8 – 2 = 6                           

8 – 0 = 8                            6 + 3 = 9

5 + 5 = 10                          8 – 6 = 2                           

9 – 9 = 0                            9 – 4 = 5

Câu 2

Nêu các phép cộng có kết quả là 8 từ những thẻ số sau:

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng cộng trong phạm vi 8, nêu các phép cộng từ những thẻ số đã cho.

Lời giải chi tiết:

4 + 4 = 8                            8 + 0 = 8                           

0 + 8 = 8                            7 + 1 = 8

1 + 7 = 8                            3 + 5 = 8                           

5 + 3 = 8                            6 + 2 = 8          2 + 6 = 8

 

Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Điền số thích hợp vào ô trống để có phép tính đúng.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

>, <, =?

 

Phương pháp giải:

Tính kết quả của các phép tính rồi so sánh hai số.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Tính

3 + 1 + 6                                                        8 – 4 – 3        

9 – 1 – 3                                                         3 + 4 + 2

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép tính.

Lời giải chi tiết:

3 + 1 + 6 = 4 + 6 = 10                                                            

8 – 4 – 3 = 4 – 3 = 1

9 – 1 – 3 = 8 – 3 = 5                                                               

3 + 4 + 2 = 7 + 2 = 9

Câu 6

Số?

Phương pháp giải:

Điền số thích hợp vào ô trống để có phép tính đúng.

Lời giải chi tiết: