Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

Dựa vào tranh điền số thích hợp để hoàn thành phép tính.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Tìm số cúc áo còn thiếu:

 

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, điền số thích hợp để hoàn thành phép tính.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, điền số thích hợp để hoàn thành phép tính.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, điền số thích hợp để hoàn thành phép tính.

Lời giải chi tiết: