Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính

 5 + 2                                 6 + 3                                 4 + 4   

65 + 2                                96 + 3                               54 + 4 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

5 + 2 = 7                 6 + 3 = 9                           4 + 4 = 8

65 + 2 = 67             96 + 3 = 99                       54 + 4 = 58

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính ghi trên bảng gỗ rồi nối kết quả của chúng với kết quả được ghi trên từng chiếc hộp.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

a) Tính:

 30 + 40 + 10                                 50 + 10 + 3 

60 + 20 + 12                                  70 + 8 + 1                 

b) Tính số điểm của bạn Dũng và bạn Hà trong trò chơi sau:

Phương pháp giải:

a) Thực hiện phép cộng rồi điền kết quả vào ô trống.

b) Số điểm của mỗi bạn = tổng số phi tiêu

Lời giải chi tiết:

a)     30 + 40 + 10 = 70 + 10 = 80                                                  

        50 + 10 + 3 = 60 + 3 = 63

        60 + 20 + 12 = 80 + 12 = 92                                                     

        70 + 8 + 1 = 78 + 1 = 79

b) 

Số điểm của bạn Dūng là:

30 + 15 + 10 = 55 (điểm)

Số điểm của bạn Hà là:

25 + 20 + 10 = 55 (điểm)

Câu 4

Tiết mục văn nghệ có 31 bạn hát và 8 bạn múa. Hỏi tiết mục văn nghệ đó có tất cả bao nhiêu bạn?

Phương pháp giải:

Số bạn trong tiết mục văn nghệ = số bạn hát + số bạn múa.

Lời giải chi tiết: