Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết các số:

a) Bảy mươi, bảy mươi mốt, bảy mươi hai, bảy mươi ba, bảy mươi tư, bảy mươi lăm, bảy mươi sáu, bảy mươi bảy, bảy mươi tám, bảy mươi chín, tám mươi.

b) Tám mươi, tám mươi mốt, tám mươi hai, tám mươi ba, tám mươi tư, tám mươi lăm, tám mươi sáu, tám mươi bảy, tám mươi tám, tám mươi chín, chín mươi.

c) Chín mươi, chín mươi mốt, chín mươi hai, chín mươi ba, chín mươi tư, chín mươi lăm, chín mươi sáu, chín mươi bảy, chín mươi tám, chín mươi chín.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đọc để viết số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.

b) 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90.

c) 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Tìm các số còn thiếu rồi đọc các số đó:

Phương pháp giải:

Đếm từ 71 đến 99 sau đó điền vào ô trống những số còn thiếu và đọc các số đó lên.

Lời giải chi tiết:

Đọc số:

71: bảy mươi mốt

72: bảy mươi hai

74: bảy mươi tư

75: bảy mươi lăm

77: bảy mươi bảy

79: bảy mươi chín

80: tám mươi

82: tám mươi hai

84: tám mươi tư

86: tám mươi sáu

87: tám mươi bảy

89: tám mươi chín

91: chín mươi mốt

93: chín mươi ba

94: chín mươi tư

95: chín mươi lăm

97: chín mươi bảy

98: chín mươi tám

Câu 3

a) Có bao nhiêu quả chanh?

 

b) Có bao nhiêu chiếc ấm?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, đếm theo yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Có tất cả 76 quả chanh.

b) Có tất cả 75 chiếc ấm.