Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính:

30 + 10                     20 + 20                      50 + 40 

40 + 20                     80 + 10                       20 + 70 

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính.

Lời giải chi tiết:

30 + 10 = 40             20 + 20 = 40            50 + 40 = 90

40 + 20 = 60             80 + 10 = 90             20 + 70 = 90

Câu 2

Tính:

40 – 30                     50 – 50                       90 – 60 

60 – 10                      80 – 70                      70 – 50 

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính.

Lời giải chi tiết:

40 – 30 = 10            50 – 50 = 0               90 – 60 = 30

60 – 10 = 50            80 – 70 = 10             70 – 50 = 20

Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Tính các phép tính điền số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Lớp 1A ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được 5 chục quyển vở, lớp 1B ủng hộ được 4 chục quyển vở. Hỏi cả hai lớp ủng hộ được bao nhiêu quyển vở?

Phương pháp giải:

Dựa vào bài toán để điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết: