Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Có mấy chục que tính?

 b) Có mấy chục cái bát?

Phương pháp giải:

Quan sát và đếm theo yêu cầu đề bài.

Biết 1 chục = 10 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a) Có tất cả 60 que tính  Có 6 chục que tính.

b) Có tất cả 60 cái bát  Có 8 chục cái bát.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

Đếm các số tròn chục từ 10 đến 90.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trò chơi lấy cho đủ số đồ vật.

Phương pháp giải:

Quan sát hình và lấy đồ theo số lượng yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

- 3 chục que tính  Lấy 30 que tính

- 2 chục khối lập phương  Lấy 20 khối lập phương

- 1 chục bát  Lấy 10 cái bát

- 4 chục viên bi  Lấy 40 viên bi

Câu 4

Nói (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu, rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Trả lời câu hỏi

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu rồi trả lời các câu hỏi theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị.

b) Số 49 gồm 4 chục và 9 đơn vị.

c) Số 80 gồm 8 chục và 0 đơn vị.

d) Số 66 gồm 6 chục và 6 đơn vị.

Câu 6

Mỗi dây có mấy chục hạt?

Phương pháp giải:

Đếm số hạt ở mỗi dây.

Lời giải chi tiết:

Hình bên trái có 3 chục hạt.

Hình bên phải có 5 chục hạt.