Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Số?

 b)  >, < ?

Phương pháp giải:

a) Điền các số thích hợp để được dãy các số tăng dần 1 đơn vị.

b) So sánh từng cặp số rồi điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a)

 b)

Quảng cáo
decumar

Câu 2

a) Số?

 b) >, <, =?

Phương pháp giải:

a) Điền các số thích hợp để được dãy các số tăng dần 10 đơn vị.

b) So sánh từng cặp số rồi điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a)

 b)

Câu 3

a) Số?

 b) >, <, = ?

Phương pháp giải:

a) Điền các số thích hợp để được dãy các số tăng dần 1 đơn vị.

b) So sánh từng cặp số rồi điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a)

 b)

Câu 4

Xem tranh rồi trả lời câu hỏi

 

a) Bó hoa của bạn nào có nhiều bông hoa nhất?

b) Bó hoa của bạn nào có ít bông hoa nhất?

Phương pháp giải:

Đếm số hoa của mỗi bạn rồi so sánh theo yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

- Bó hoa bạn Lan có 13 bông hoa.

- Bó hoa bạn Nam có 14 bông hoa.

- Bó hoa bạn Lan có 15 bông hoa.

a) Bó hoa của bạn Lan có nhiều bông hoa nhất.

b) Bó hoa của bạn Mai có ít bông hoa nhất.