Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm các thẻ ghi cùng số lượng.

Phương pháp giải:

Quan sát hình, tìm các thẻ ghi cùng số lượng tương ứng với mỗi tranh.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

>; <; =?

Phương pháp giải:

So sánh các số, rồi điền các dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Cho các số sau: 

 

a) Tìm số lớn nhất.

b) Tìm số bé nhất.

c) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

Phương pháp giải:

So sánh các số, rồi trả lời yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 3 < 6 < 7 < 9.

a) Số lớn nhất là số 9.

b) Số bé nhất là số 3.

c) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn: 3; 6; 7; 9.

Câu 4

Số?

Phương pháp giải:

Đếm các số từ 1 đến 10, rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Xem tranh rồi đếm số đồ vật mỗi loại?

Phương pháp giải:

Quan sát hình, đếm số đồ vật mỗi loại.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

- Có 2 chiếc cưa.

- Có 7 chiếc đục.

- Có 3 chiếc búa.

- Có 5 chiếc kéo.

- Có 4 thanh gỗ.

- Có 2 chiếc bào.

- Có 3 tấm gỗ.