Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết các số:

a) Bốn mươi, bốn mươi mốt, bốn mươi hai, bốn mươi ba, bốn mươi tư, bốn mươi lăm, bốn mươi sáu, bốn mươi bảy, bốn mươi tám, bốn mươi chín, năm mươi.

b) Năm mươi, năm mươi mốt, năm mươi hai, năm mươi ba, năm mươi tư, năm mươi lăm, năm mươi sáu, năm mươi bảy, năm mươi tám, năm mươi chín, sáu mươi.

c) Sáu mươi, sáu mươi mốt, sáu mươi hai, sáu mươi ba, sáu mươi tư, sáu mươi lăm, sáu mươi sáu, sáu mươi bảy, sáu mươi tám, sáu mươi chín, bảy mươi.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đọc để viết số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

b) 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

c) 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

Câu 2

Tìm các số còn thiếu rồi đọc các số đó:

Phương pháp giải:

Đếm từ 41 đến 70 sau đó điền vào ô trống những số còn thiếu và đọc các số đó lên.

Lời giải chi tiết:

Đọc số:

43: bốn mươi ba

44: bốn mươi tư

46: bốn mươi sáu

48: bốn mươi tám

49: bốn mươi chín

51:  năm mươi mốt

53: năm mươi ba

55: năm mươi lăm

57: năm mươi bảy

58: năm mươi tám

60: sáu mươi.

62: sáu mươi hai

64: sáu mươi tư

66: sáu mươi sáu

69: sáu mươi chín

70: bảy mươi.

Câu 3

a) Có bao nhiêu quả dâu tây?

b) Có bao nhiêu viên ngọc trai?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, đếm theo yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Có tất cả 47 quả dâu tây.

b) Có tất cả 48 viên ngọc trai.