Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Thực hiện tính kết quả mỗi phép cộng.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Nêu các phép tính còn thiếu:

 

Phương pháp giải:

Quan sát và điền phép tính thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Tính (theo mẫu):

 

Phương pháp giải:

Số nào cộng với 0 cũng có kết quả bằng chính số đó.

Lời giải chi tiết:

2 + 0 = 2                      5 + 0 = 5                      0 + 1 = 1

4 + 0 = 4                      6 + 0 = 6                      0 + 3 = 3

Câu 4

Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:

 

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi viết phép tính thích hợp về số con ong trên bông hoa và số bạn trong bức tranh.

Lời giải chi tiết: