Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, điền số thích hợp để được phép trừ đúng.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tính:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép trừ.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh rồi điền số thích hợp vào ô trống.

b) Dựa vào bức tranh và kể chuyện theo phép tính.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Có 3 miếng phô mai ở trên đĩa. 

- Chú chuột lấy 1 miếng phô mai để ăn. Trên đĩa còn lại 2 miếng phô mai.

- Chuột tiếp tục ăn thêm 1 miếng phô mai nữa. Trên đĩa giờ chỉ còn lại 1 miếng phô mai.

- Chuột lấy miếng phô mai cuối cùng trên đĩa để ăn. Trên đĩa không còn miếng phô mai nào nữa.