Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Mỗi rổ có mấy con?

b) Mỗi hộp có mấy chiếc bút

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình và đếm số con chó trong các rổ.

b) Quan sát hình và đếm số chiếc bút có trong mỗi hộp.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

Đếm các số từ 0 đến 9 rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Tìm số 0 trên mỗi đồ vật sau:

Phương pháp giải:

Quan sát các hình, khoanh tròn vào số 0 ở mỗi hình.

Lời giải chi tiết: