Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Đặt tính rồi tính

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1 Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 trang 136 | Cánh diều

Câu 3

Tính (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Tính: Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Đặt tính rồi tính

 

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1 Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 trang 136 | Cánh diều

Câu 5

Mẹ làm được 25 chiếc bánh rán nhân ngọt và 20 chiếc bánh rán nhân mặn. Hỏi mẹ làm được tất cả bao nhiêu chiếc bánh rán?

Phương pháp giải:

Số chiếc bánh mẹ làm được = Số chiếc bánh rán nhân ngọt + Số chiếc bánh rán nhân mặn.

Lời giải chi tiết: