Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Số?

b) Tính

     3 + 1 + 1                                          6 + 1 + 2

Phương pháp giải:

a) Quan sát để điền số thích hợp vào ô trống.

b) Tính nhẩm kết quả các phép tính.

Lời giải chi tiết:

a,

b)

3 + 1 + 1 = 4 + 1 = 4                                 

6 + 1 + 2 = 7 + 2 = 9

Câu 2

a, Số?

b) Tính

4 – 1 – 1                                                   7 – 1 – 2

Phương pháp giải:

a) Quan sát để điền số thích hợp vào ô trống.

b) Tính nhẩm kết quả các phép tính.

Lời giải chi tiết:

a,

b)

4 – 1 – 1 = 3 – 1 = 2                                                             

7 – 1 – 2 = 6 – 2 = 4

Câu 3

Tính

3 + 1 + 2                                                                           5 – 2 – 2

4 + 3 + 1                                                                           8 – 1 – 3

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính.

Lời giải chi tiết:

3 + 1 + 2 = 4 + 2 = 6                                   

5 – 2 – 2 = 3 – 2 = 1

4 + 3 + 1 = 7 + 1 = 8                                   

8 – 1 – 3 = 7 – 3 = 4

Câu 4

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh điền số thích hợp để hoàn thành phép tính.

Lời giải chi tiết: