Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm kết quả của mỗi phép tính:

Phương pháp giải:

Tính các phép tính, rồi ghi kết quả chính xác.

Lời giải chi tiết:

5 – 4 = 1                            7 – 3 = 4                           

8 – 4 = 4                           

10 – 6 = 4                          9 – 5 = 4                           

6 – 2 = 4                           

7 – 5 = 2                            9 – 1 = 8                           

7 – 0 = 7

8 – 8 = 0

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Tính

a) 6 + 1                           5 + 4                                8 + 2

   1 + 6                            4 + 5                                 2 + 8

b) 7 – 1                           9 – 4                                 10 – 2

   7 – 6                            9 – 5                                 10 – 8

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính.

Lời giải chi tiết:

a) 6 + 1 = 7                   5 + 4 = 9                      8 + 2 = 10

   1 + 6 = 7                   4 + 5 = 9                       2 + 8 = 10

b) 7 – 1 = 6                    9 – 4 = 5                      10 – 2 = 8

   7 – 6 = 1                     9 – 5 = 4                      10 – 8 = 2

Câu 3

Nêu các phép tính thích hợp (theo mẫu):

 

Phương pháp giải:

Dựa vào các số đã cho để điền được các phép tính thích hợp theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Số?

 

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết: