Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Đếm số đồ vật mỗi loại trong bức tranh và điền số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

 Lấy số hình phù hợp (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi lấy số hình phù hợp với các con số.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Đếm các số từ 1 đến 9 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, đếm số đồ vật mỗi loại rồi điền số thích hợp.

Lời giải chi tiết: