Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Đếm số con vật trong tranh rồi điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

a) >, <, =?

b) Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Phương pháp giải:

a) So sánh các số rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

b) So sánh các số được ghi ở mỗi bông hoa rồi sắp xếp theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Ta có: 3 < 5 < 8 < 9

Vậy các số được theo thứ tự từ bé đến lớn: 3; 5; 8; 9.

Câu 3

Tính nhẩm

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các kết quả của phép tính.

Lời giải chi tiết:

6 + 3 = 9                            5 + 5 = 10                         

8 – 2 = 6                            5 – 4 = 1

1 + 8 = 9                            9 + 0 = 9                           

6 – 6 = 0                            10 – 0 = 10

Câu 4

a) Hình sau có bao nhiêu hình vuông? Hình tròn? Hình tam giác? Hình chữ nhật?

 b) Mỗi hình sau có bao nhiêu khối hộp chữ nhật? Khối lập phương?

Phương pháp giải:

Đếm số hình theo yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có

- 3 hình vuông

- 8 hình tròn

- 7 hình tam giác

- 2 hình chữ nhật.

b) Ta có:

- 11 khối hộp chữ nhật.

- 5 khối lập phương.

Câu 5

Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:

 

Phương pháp giải:

Quan sát tranh nêu phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết: